Kaiju Girls Original Soundtrack / Yasuharu Takanashi